به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کربن ایران در کنفرانس خبری به سوالات مطرح شده از جمله ، تغییر کاربری زمین و دارایی های ثابت پاسخ داد.