بورس ٢۴ : امروز یکشنبه ٢٧ مهر ماه در بازار سرمایه کمتر از ١٠ هزار میلیارد تومان داد و ستد انجام شد. مجموع ارزش معاملات روز جاری ٩ هزار و ٧۴۵ میلیارد تومان بود که در قیاس با روز قبل کاهش ٣ هزار میلیارد تومانی داشت. ارزش معاملات خرد نیز با ٣٠ درصد کاهش به ٧،۵ هزار میلیارد تومان رسید. صنایع بانکی، شیمیایی، فعالیت های کمکی مالی، فلزی، سرمایه گذاری، انبوه سازی، فرآورده های نفتی، استخراج کانه های فلزی، بیمه و عرضه برق بخش عمده ای از ارزش ریالی داد و ستدها را به خود اختصاص دادند.