بیشترین افزایش نرخ به پلی پروپیلن شیمیایی EP۵۴٨R اختصاص داشت که این هفته با میانگین قیمتی بیش از ۴٠ هزار تومان معامله شد، این نرخ نسبت به عرضه قبلی...