به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت رایان هم افزا از ترهین ملک به نام بانک خاورمیانه بابت دریافت تسهیلات بانکی خبر داد.
رایان هم افزا ملک خود را به رهن گذاشت