به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت رایان هم افزا از ترهین ملک به نام بانک خاورمیانه بابت دریافت تسهیلات بانکی خبر داد.