به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت دوده صنعتی پارس در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ١۴٢ میلیارد تومان فروش داشت که ۴٣ میلیارد تومان متعلق به شهریور می باشد.