به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بین المللی محصولات پارس در ١٢ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ۴٩٧ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که ۴١ میلیارد تومان متعلق به ماه شهریور می باشد.