به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعتی دوده فام در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ١٨٧ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که ۴١ میلیارد تومان متعلق به ماه شهریور می باشد.