به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی ارومیه در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ٨١ میلیارد تومان فروش داشت که ١۴ میلیارد تومان متعلق به شهریور می باشد.