به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در اصلاحیه ای درصد افزایش سرمایه خود را به ٢۵٠ درصد تغییر داد. به این ترتیب با این افزایش سرمایه رقم سرمایه شرکت به ١٣٩.٨ میلیارد تومان خواهد رسید.