به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت تامین سرمایه بانک ملت در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٩ برای هر سهم ٣۴٩ ریال سود محقق کرد که نسبت به دوره مشابه قبل ٣٧ درصدی رشد را نشان می دهد. علت اصلی این افزایش سود در ۶ ماهه سال ٩٩ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ٣۶ درصدی درآمدهای عملیاتی دانست.