بورس٢۴ : چهارشنبه ٢٣ مهر ماه ارزش معاملات با ١٩ درصد کاهش نسبت به روز قبل به ١٢،٧۴٩ میلیارد تومان رسید. ٨۵ درصد از کل معاملات این روز را حقیقی ها و ١۵ درصد را حقوقی ها انجام دادند، که تقریبا نزدیک به آمار روز گذشته آن بود. گروه های فرآورده های نفتی، شیمیایی، بانکی، فلزی، سرمایه گذاری، انبوه سازی، عرضه برق، استخراج کانه های فلزی، بیمه ای فعالیت های کمکی مالی به ترتیب بیشترین ارزش معاملات روز چهارشنبه را رقم زدند.