به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع شیمیایی فارس در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ١٢٠ میلیارد تومان فروش داشت که ٣١ میلیارد تومان متعلق به شهریور می باشد.