به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع فروش ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ شرکت پلیمر آریا ساسول حدود ۶٠٧٣ میلیارد تومان می باشد که حدود ١٣۵۶ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به فروش شهریور می باشد.