به گزارش بورس ٢۴، بازار گردانی بانک ایران زمین از روز دوشنبه ٢٨ مهر ماه به روش مبتنی بر حراج آغاز می شود. حداقل معاملات روزانه ١،۴٠٠،٠٠٠ سهم می باشد.