به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهام شرکت شاهد ( ثشاهد ) را فروخته و از این محل ١٨ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است.