به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در ٣ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ٨٨٧ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که با رشد عالی ٩١١ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه است. گفتنی است عامل اصلی رشد سود در این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش ٢٣ درصدی درآمد سود سهام و ٢٣٣۵ درصدی سود فروش سرمایه گذاری ها می باشد. گفتنی است شرکت حدود ١١٠٨ میلیارد تومان سود خالص داشته است.