به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت پتروشیمی اصفهان از ٢٧ مهر ماه با روش مبتنی بر حراج بازارگردانی خواهد شد.