به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کاشی و سرامیک حافظ به سوالات مطرح شده در خصوص طرح توسعه تولید کاشی پرسلانی، مقاصد صادراتی، برنامه شرکت برای رسیدن به ظرفیت کامل تولید و ... پاسخ داد.