به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سیمان ساوه از افزایش نرخ های فروش سیمان سفید پاکتی و سیمان خاکستری پاکتی خبر داد.