به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پخش البرز در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ١٨۵٨ میلیارد تومان درآمد داشت که حدود ٣۴٠ میلیارد تومان متعلق به ماه شهریور می باشد.