به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع غذائی مینو شرق از تغییرات با اهمیت مواد اولیه خریداری شده این شرکت خبر داد.