به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران از ایجاد خط تولید LAB و نوسازی و توسعه خط تولید موجود به روش کاتالیست مایع خبر داد.