صنایع شیمیایی ایران که از ١٣٩٩.۶.١۶ برای انجام تعمیرات اساسی متوقف شده بود صبح امروز پس از ٣۵ روز مجدداً با تولید محصول LAB به چرخه تولید ماده اولیه شوینده ها بازگشت.

بورس۲۴ : صنایع شیمیایی ایران که از 1399.6.16 برای انجام تعمیرات اساسی متوقف شده بود صبح امروز پس از 35 روز مجدداً با تولید محصول LAB به چرخه تولید ماده اولیه شوینده ها بازگشت.

تعمیرات اساسی شیران که در برنامه ریزی اولیه برای 40 روز برنامه ریزی شده بود با تلاش کارکنان شرکت در مدت 35 روز به ثمر نشست و شیران با تولید مجدد LAB,NP پس از انجام یک تعمیرات اساسی موفق، آماده است تا با حداکثر ظرفیت در شرایط خاصی که کرونا در موج سوم در کشور در حالت تاخت و تاز است ماده اولیه شوینده ها را فراهم نموده و بهداشت عمومی را یاری رساند.

همچنین بر اساس اخبار دریافتی NP محصول میانی شیران نیز این روزها بسیار با تقاضای زیاد مشتریان همراه است. بر اساس اخبار رسیده، آبان ماه، ماه پررویداد شیران خواهد بود.

سهام این شرکت طی 6 روز گذشته وضعیت خوبی داشته و مثبت بوده است.