به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تامین سرمایه بانک ملت در خصوص دعوی استرداد سهام ناشی از تعهد پذیره نویسی اعلام نمود در دادگاه تجدید نظر استان تهران، مستندات به قانون آیین دادرسی مدنی ، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی نامبردگان صادر شده است.