به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کاما اعلام داشت سود تسعیر مانده مطالبات ارزی حاصل از فروش صادراتی در ١٣٩٩.٠۶.٣١ (به کسرسود تسعیر ارز دوره سه ماهه اول١٣٩٩) به میزان١٣٣٣ میلیارد ریال می باشد.