به گزارش کدال نگربورس٢۴، شرکت کاما اعلام نمود سهام شرکت ذوب روی اصفهان به تعداد ١٠٠٠٠٠ به مبلغ ۶٢۴۵ میلیون ریال و سود آوری ۶٢٠٢ میلیون ریال فروخته است. مضافا فروش های سهام فروی در تابستان که به دلیل پایین تر از حد نصاب بند الف ماده ١٣ دستورالعمل افشا، مشمول افشا نگردیده بود، جمعا ١١١٩٧٩٨٧سهم ( ٢٣ روز معاملاتی) به ارزش ٧۶۴ میلیارد ریال بفروش رسیده و سود حاصل ٧۶٠ میلیارد ریال بوده که جهت اطلاع سهامداران اعلام میگردد