به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت الکتریک خودرو شرق اعلام نمود تعداد ۶١٩۵٠٠٠٠ سهم سهامدار عمده شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران در وثیقه بانک سامان قرار گرفته است.