به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع غذایی مینو شرق در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ٨۴ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که ١٨ میلیارد تومان متعلق به ماه شهریور می باشد.