به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گلوکوزان در ١٢ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ۶١٧ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که ۴٨ میلیارد تومان متعلق به ماه شهریور می باشد.