به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سهام مدیریتی غیر کنترلی شرکت پتروشیمی اصفهان در ١۴ آبان ٩٩ با قیمت پایه هر سهم ١٠۵،١١١ ریال عرضه عمده می شود.