به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان هرمزگان در ١٠ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ٣۶۶ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که ۴٩ میلیارد تومان متعلق به ماه شهریور می باشد.