به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر گزارش درآمد خود تا پایان شهریور ماه را ارائه کردند.