به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در شهریور ماه ٨٠ میلیارد تومان از معاملات خود سود کرده است.