مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه حافظ امروز برگزار شد.