به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی شیراز در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٢۵۶٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵۵٩ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۶ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴٧ درصد رشد داشته است.