به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک پارسیان در عملکرد ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩، حدود ۵۴٩٠ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٧۴٩٩ میلیارد تومان رسید.