به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند در شهریور ماه حدود ٣٨ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.