به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت گلوکوزان در ١٢ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ از فروش محصولات خود حدود ۶١٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ حدود ۴٨ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. فروش شرکت در ١٢ ماهه منتهی به شهریور٩٩ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۵۶ درصد رشد داشته است. شایان ذکر است نرخ فروش محصولات در شهریور نسبت به میانگین ١١ماهه گذشته رشد داشته است.