به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت آسان پرداخت پرشین در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ٣٢٠٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴۶۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درامد این شرکت در مدت ۶ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢۶ درصد رشد داشته است.