به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی خارک در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ١۴٠۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴٣۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در شهریور ماه سال قبل ٢٢۵ میلیارد تومان بود.