به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پارس خودرو در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ١١۶۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢٣٠ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. فروش شرکت در ۶ماهه ٩٩ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ٢٧٣ درصد رشد داشته است. شایان ذکر است نرخ فروش محصولات در شهریور نسبت به میانگین ۵ماهه گذشته رشد داشته است.