به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت نفت ایرانول در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ١٧٣١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴۴٢ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.