به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت تامین ماسه ریخته گری در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٢٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. فروش شرکت در ۶ماهه ٩٩ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۴٢ درصد رشد داشته است.