به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پالایش نفت تهران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ۶٢۶۴ هزار متر مکعب تولید داشت.