به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر گزارش آخرین تغییرات سبد سهام خود را ارائه نمودند.