بورس ٢۴: مرکز آمار ایران اعلام کرد، تعداد پروانه های ساختمانی صادره در کشور در بهار امسال افزایش پیدا کرد. به گزارش خبرنگار بورس ٢۴، زمستان پارسال پروانه های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری های کشور برای ساخت خانه ١۴ درصد افت کرده بود، اما...

  بورس۲۴ : مرکز آمار ایران اعلام کرد، تعداد پروانه های ساختمانی صادره در کشور در بهار امسال افزایش پیدا کرد.

زمستان پارسال پروانه های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری های کشور برای ساخت خانه 14 درصد افت کرده بود اما بهار امسال این تعداد به میزان 1.3 درصد افزایش یافت.

بهار امسال 39 هزار و 615 فقره پروانه ساختمانی در شهرهای کشور صادر شده است. هر پروانه معادل 3 واحد مسکونی است. بنابراین در اولین فصل امسال حدود 120 هزار واحد مسکونی در کشور در قالب ساختمان شروع به ساخت احداث شد. این واحدها معمولاً بین 18 تا 24 ماه ساخته و تکمیل می شود.

تعداد پروانه های صادره در زمستان سال گذشته 42 هزار و 800 فقره بود. در سال 98 تعداد 158 هزار فقره پروانه ساختمانی در شهرها صادر شد. در سال 97 نیز تعداد پروانه های جدید به 152 هزار فقره رسیده بود.

گفتنی است، در سال 96، تعداد ساخت و سازهای مسکونی از دو سال 97 و 98 هم کمتر بود. در آن سال فقط 131 هزار فقره پروانه ساختمانی در شهرهای کشور توسط شهرداری ها صادر شد.