به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات در شهریور ماه ٢٠ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.