به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک ایران زمین اعلام داشت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.