به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی اصفهان اعلام نمود با توجه به تسویه تسهیلات ارزی از محل صندوق ذخیره ارزی از بانک تجارت به مبلغ ۴٠٩ میلیارد ریال که با استفاده از مشوق های قانونی ماده ٢٠ قانون رفع موانع تولید استفاده گردید آثار مالی این رویداد بر دفاتر شرکت به شرح زیر میباشد: کاهش بدهی اصل و سود تسهیلات مالی دریافتی ارزی از بانک تجارت و تسویه کامل. افزایش ذخیره بدهی به شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران بابت مابه التفاوت قیمت خوراک دریافتی در سنوات قبل(بند ٧ گزارش حسابرسی صورتهای مالی سال ١٣٩٨) و افزایش در ذخیره بدهی به صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بابت بخشی از ارزش فعلی تعهدات آتی شرکت در رابطه با هزینه مستمری بازنشستگان قبل از موعد(بند ٨ گزارش حسابرسی صورتهای مالی منتهی به اسفند ١٣٩٨)